Všeobecné obchodní podmínky
ARTE spol. s r. o.


1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Následující všeobecně obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže upravují obsah smluvního vztahu založeného na základě kupní smlouvy a/nebo smlouvy o dílo uzavřené mezi firmou „ARTE spol. s r.o.“ (dále jen firma ARTE) jako prodávající/zhotovitel na straně jedné a kupujícím/objednatelem na straně druhé.
 • Ze smluvního vztahu jsou (v jakékoliv podobě) vyloučeny veškeré všeobecné obchodní podmínky (nebo jen obchodní podmínky) kupujícího a/nebo objednatele.
 • Jiné podmínky, než jsou uvedené v těchto „VOP“, musí být ujednané v předmětné smlouvě a mají vždy přednost před zněním těchto „VOP“. Jakákoliv ujednání učiněná mezi smluvními stranami po uzavření předmětné smlouvy jsou platná, jsou-li jimi písemně potvrzena.
 • Poskytovaná poradenská a konzultační činnost firmy ARTE v procesu volby zboží a způsobu jeho použití, má pouze a jen doporučující charakter. Firma ARTE odpovídá za poskytnutá doporučení pouze v rozsahu stanovených technických parametrů zboží.
 • Dodávky zboží budou realizovány na základě kupní smlouvy a/nebo v případě poskytování servisních činností na základě smlouvy o dílo. Kupní smlouvu a/nebo smlouvu o dílo může nahradit řádně vyplněná objednávka kupujícího/objednatele. Řádným vyplněním objednávky se rozumí zejména:
  • pravdivé uvedení identifikačních údajů kupujícího/objednatele,
  • stanovení předmětu prodeje a/nebo předmětu plnění,
  • uvedení požadavku na termín dodání a/nebo termín plnění,
  • eventuálně uvedení požadavku na kupní cenu a/nebo cenu za dílo.
 • Podepsanou objednávku zašle kupující/objednatel poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (fax, e-mail apod.) na prodávajícího/zhotovitele. Za platnou objednávku se považuje vždy oboustranně potvrzená objednávka.

2. CENA

 • Smluvně stanovená cena zboží a/nebo díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, cenu obalu a přepravy, které budou na faktuře účtovány zvlášť.
 • Daň z přidané hodnoty bude uvedená na faktuře daňovém dokladu dle platných daňových zákonů ČR.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Podkladem pro provedení platby je faktura daňový doklad vystavený firmou ARTE. Cena je splatná ve lhůtě stanovené smlouvou. Není-li smlouvou stanoveno jinak je faktura splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení (viz. splatnost na faktuře).
 • Kupní cena a/nebo cena za dílo je splacena okamžikem připsání částky, která odpovídá fakturované částce, kupujícímu/objednateli, ve prospěch bankovního účtu firmy ARTE.
 • Dostane-li se kupující/objednatel do prodlení s plněním finančního závazku nebo jeho části vůči firmě ARTE, je jako dlužník povinen zaplatit z nezaplacené částky smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý den prodlení. Bylo-li smluveno plnění finančního závazku kupujícího/objednatele ve splátkách, je tento pak povinen po vyzvání firmou ARTE zaplatit najednou i všechny zbývající splátky, společně se splátkou, s jejímž zaplacením se dostal do prodlení delšího než 14 dnů.
 • Bylo-li sjednáno plnění ze strany prodávajícího/zhotovitele a tomu odpovídající plnění ze strany kupujícího/objednatele po částech, přičemž kupující/objednatel se dostane do prodlení s plněním svého finančního závazku spojeného s již firmou ARTE poskytnutým částečným plněním, je firma ARTE oprávněná odstoupit od smlouvy, pokud kupující/objednatel svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě stanovené mu firmou ARTE. Odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran plynoucích z předmětné smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku prodávajícího/zhotovitele na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a na zaplacení smluvní pokuty.
 • Kupující/objednatel se zavazuje prodávajícímu/zhotoviteli, že jeho vzniklé závazky nebude postupovat třetím osobám bez písemného souhlasu prodávajícího/zhotovitele.

4. DODÁNÍ

 • Firma ARTE předá nebo odešle zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené ve smlouvě a/nebo v potvrzené objednávce.
 • Nevyplývá-li termín dodání ze smlouvy, je firma ARTE oprávněná stanovit termín dodání/plnění před splacením kupní ceny a/nebo ceny za dílo sama.
 • Smluvně stanovená dodací lhůta počíná běžet ode dne uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky.
 • Firma ARTE současně se zbožím předá kupujícímu/objednateli doklady nutné k převzetí a k užívání zboží a/nebo díla, a to při dodání zboží a/nebo při předání díla v místě předání.
 • Nestanoví-li smlouva jinak, firma ARTE rozhoduje, zda si dodání zboží a/nebo provedení díla uskuteční sama nebo zda k realizaci využije jiný právní subjekt (např. dopravce, subdodavatel). V případě dodávky zboží kupujícímu nastává proces dodání zboží předáním zboží firmou ARTE prvnímu dopravci a zároveň předáním oznámení kupujícímu o odeslání zboží, a to bez zbytečného prodlení (dodané zboží bude blíže specifikováno v oznámení), jinak proces dodání nastane až při předání zboží kupujícímu. Přechod odpovědnosti za škodu na zboží nastane v okamžiku, kdy dopravce předá zboží kupujícímu.
 • Firma ARTE je oprávněna poskytnout předmět prodeje a/nebo plnění díla po částech.
 • Firma ARTE se zprostí svého závazku, stane-li se předmět prodeje a/nebo plnění díla nemožným.
 • Firma ARTE se zprostí odpovědnosti za škodu v důsledku opožděného dodání předmětu prodeje a/nebo plnění díla tehdy, je-li prodlení způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Takovými okolnostmi jsou překážky, jež nastaly nezávisle na vůli firmy ARTE, a jež ji brání ve splnění jejich povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by firma ARTE tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.
 • Způsob balení určuje firma ARTE, obal je nevratný.
 • Jestliže je kupující/objednatel v prodlení s převzetím zboží nebo díla, firma ARTE učiní opatření přiměřená okolnostem k jeho uchování a/nebo ochranou provedeného díla, přitom má však právo na náhradu nákladů nutně nebo účelně k tomu vynaložených. Není-li smlouvou stanoveno jinak, je firma ARTE oprávněna účtovat kupujícímu/objednateli paušální částku 0,5 % z celkové smluvní ceny zboží a/nebo díla za každý den prodlení s jeho převzetím, jako své skladovací a ostatní náklady spojené s jeho uchováním a/nebo ochranou. Firma ARTE je oprávněna zadržovat předmět prodeje a/nebo předmět plnění díla, dokud jí tyto náklady kupující/objednatel neuhradí. Po dobu prodlení kupujícího/objednatele s převzetím zboží a/nebo díla přechází nebezpečí škody na zboží a/nebo díle na kupujícího/objednatele. Nepřevezme-li kupující/objednatel zboží a/nebo dílo ani v dodatečné stanovené lhůtě, poskytnuté mu firmou ARTE, je tato oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku prodávajícího/zhotovitele na náhradu škody vzniklé mu porušením smlouvy, na zaplacení smluvní pokuty, a to včetně skladovacích nákladů.

5. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

 • Do úplného zaplacení kupní ceny si firma ARTE vyhrazuje vlastnické právo ke zboží. Dodané zboží se stává majetkem kupujícího až po úplném zaplacení fakturované částky za zboží a/nebo po zaplacení poslední fakturované částky, pokud je domluveno splácení dodaného zboží ve stanovených splátkách.
 • Pro případ, že kupující vstoupí do likvidace nebo je-li na jeho majetek vyhlášen konkurs ještě před úplným zaplacením kupní ceny, má firma ARTE právo odstoupit od smlouvy a bez soudního projednání, činit veškeré úkony k zajištění zboží, jež je stále v jejím vlastnictví. Kupující je povinen strpět odvoz nezaplaceného zboží pracovníky ARTE, nebo firmou pověřenou ARTE. Náklady firmě ARTE takto vzniklé se kupující zavazuje zcela uhradit spolu s případnou náhradou za jím způsobené poškození zboží v době jeho držení a používání.
 • Před nabytím vlastnictví nesmí kupující dodané zboží zastavit ani převést na třetí osoby. O neoprávněné dispozici se zbožím ze strany třetích osob kupující neprodleně informuje prodávajícího doporučeným dopisem nebo prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY

 • Kupující/objednatel je povinen si zboží a/nebo dílo řádně převzít a prohlédnout. Pokud tak neučiní do dvou dnů od data převzetí zboží a/nebo díla, firma ARTE není vázána poskytnout náhradu za poškozené zboží a/nebo nedostatečně provedené dílo. Tímto nárok z vad zjištěných i při pozdější prohlídce zaniká. U skrytých vad bude postupováno v rámci reklamačního řízení. U zboží bude přistoupeno k reklamačnímu řízení i v případě, kdy kupující/objednatel prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době před přechodem nebezpečí škody na zboží.
 • Odpovědnost firmy ARTE za vady u zboží, na něž se vztahuje záruka za jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobila-li je firma ARTE jako prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí plnila svůj závazek.
 • Zjištění vad je kupující/objednatel povinen oznámit firmě ARTE bez zbytečného prodlení.

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 • Na dodané zboží je poskytnuta záruka v délce 12 (dvanáct) měsíců (u strojů a zařízení). Záruční doba začne běžet dnem dodání a/nebo převzetí zboží kupujícímu. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, tj. prokazatelně mimo provoz.
 • Na provedené dílo a s tím spojenou výměnu náhradních dílů a samostatně prodané díly je poskytnuta záruka 3 (tři) měsíce. Záruční doba běží od data sepsání servisního výkazu o provedeném díle a servisním technikem firmy ARTE.
 • Na zboží ve smlouvě označené jako zboží použité se záruka neposkytuje.
 • Prodává-li firma ARTE zboží obchodní firmě se kterou má uzavřen smluvní vztah, nemůže tato firma ani jiná další třetí osoba uplatňovat právo z odpovědnosti za vady vůči firmě ARTE po uplynutí smluvně stanovené doby ode dne, kdy bylo zboží firmě ARTE poprvé dodáno.
 • Záruka není poskytována v těchto případech:
  • na opotřebovatelné díly, které přichází do kontaktu přímo s přepravovaný a manipulovaným materiálem,
  • na poškození vzniklé nesprávným použitím, nadměrným namáháním, přirozeným opotřebením nebo použitím jiného provozního prostředku, než je stanoveno v návodu k obsluze a údržbě (provozním předpisu),
  • jakýchkoliv úprav či změn dodaného zboží samotným kupujícím bez předchozího písemného souhlasu firmy ARTE,
  • v případech, kdy dojde k poškození zboží v průběhu přepravy,
  • v případech, kdy dojde k poškození zboží cizími vlivy a/nebo přírodními silami,
  • kdy výrobce záruku odmítne, a toto odmítnutí zdůvodní prokazatelně a písemně.
 • Náklady za dopravu zboží a provedení díla v záruční době nese sám kupující/objednatel.

8. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU

 • Pro případ prodlení se zaplacením celé kupní ceny a/nebo ceny za dílo, nebo její části o více než 14 dnů se kupující/objednatel zavazuje zaplatit firmě ARTE smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny dodaného zboží a/nebo provedeného díla. Tímto ustanovením není dotčeno právo prodávajícího/zhotovitele na náhradu vzniklé škody, a to v plném jejím rozsahu. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Jakékoliv finanční náhrady za vzniklé následné škody, způsobené vadným dílem a/nebo součástí stroje, jako je např. újma na zisku za prostoje, náhradní stroje atd., nejsou předmětem reklamace a ARTE spol. s r. o. není povinná (není vázaná) takovéto požadavky kupujícího/objednatele plnit.
 • Tyto „VOP“ jsou nedělitelnou součástí obchodní a servisní dokumentace (nabídky, ceníky, smlouvy apod.) firmy ARTE. Smluvní vztahy a činnosti nespecifikované v těchto „VOP“ se řídí českým právním řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Tak je tomu i v případě, kdy by se tyto „VOP“ dostaly do rozporu s obecně závazným právním ustanovením kogentní povahy.
 • Veškeré případné spory smluvních stran souvisící s jejich obchodním vztahem, k němuž se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky budou řešeny přednostně smírnou cestou, případně podáním k věcně i místně příslušnému obchodnímu soudu.
 • Seznámení kupujícího/objednatele s těmito „VOP“ provede firma ARTE tak, že rozešle tyto „VOP“ prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků a/nebo je předloží jako nedělitelnou součást obchodní a servisní dokumentace a kupující/objednatel přijetím těchto VOP vyslovuje svůj bezvýhradný souhlas s jejich obsahem.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách provozovaných společností ARTE spol. s r. o. a účinné dnem 1.1.2014